Extra ondersteuning

Extra ondersteuning is ondersteuning die de basisondersteuning overschrijdt. Binnen de extra ondersteuning zijn er binnen ons samenwerkingsverband verschillende mogelijkheden. Het is mogelijk dat er een (tijdelijk) arrangement komt op de basisschool. Maar het kan ook zijn dat een (tijdelijke) onderwijsplek in het speciaal (basis)onderwijs nodig is. De scholen voor speciaal onderwijs verzorgen de zware ondersteuning. De scholen voor speciaal basisonderwijs verzorgen de lichte ondersteuning.

Leerlingen met een arrangement vanuit de extra ondersteuning kunnen binnen het basisonderwijs blijven. De ondersteuning komt van het samenwerkingsverband door een van onze specialisten De aanvragen en toeleiding hiervoor worden gedaan bij het Onderwijsloket. Hierover zijn afspraken gemaakt met de betrokken partners.

Deelgebieden extra ondersteuning

Wanneer er vragen zijn welke ondersteuning het meest gewenst en passend is zijn er mogelijkheden voor onderzoek en consultatie. Onder de extra ondersteuning valt daarom ook consultatie of handelingsgericht diagnostisch onderzoek & advies en op maat arrangementen door middel van een strippenkaartsysteem per school(bestuur).

  1. Consultatie; mee helpen zoeken of begeleiden van een passende onderwijsplek voor een kind, een wat intensievere vorm van ondersteuning als de samenwerking met ouders en school moeizaam verloopt etc.
  2. Handelingsgerichte Diagnostiek en advies (HGD); wanneer er binnen de handelingsgerichte cyclus een onderzoekbehoefte is om de onderwijsbehoeften van een kind duidelijker te krijgen om daarmee het handelen van de leerkracht te kunnen versterken, kan er een handelingsgericht onderzoek worden aangevraagd.
  3.  Op maat arrangementen op individueel of groepsniveau; de arrangementen worden op maat op basis van de vraag van de school ingericht. Dat kan een heel kortdurend en/of intensief traject zijn, dat kan ook de inzet zijn van een fysiotherapeut of ergotherapeut, het kan ook een wat langdurend traject zijn om een leerkracht te ondersteunen.
  4. Coaching van leerkrachten of intern begeleiders; passend onderwijs verzorgen vraagt ook dat je meteen  kritische blik naar je eigen functioneren durft te kijken. Een coach die van buitenaf meedenkt en de leerkracht of intern begeleider een spiegel voorhoudt werkt hierbij verdiepend. Lees: Passend Onderwijs vraagt een andere rol voor leerkracht en Intern begeleider

Het samenwerkingsverband heeft voor deze extra ondersteuning een eigen werkwijze beschreven.