Raad van Toezicht

Het Algemeen Bestuur functioneert als een Raad van Toezicht. In het Algemeen Bestuur zijn alle aangesloten schoolbesturen vertegenwoordigd. Het Algemeen Bestuur houdt toezicht op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. Zij houdt toezicht op tenminste:

  1. de realisatie van de statutaire doelstellingen van de stichting;
  2. de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de stichting;
  3. de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen;
  4. de financiële verslaglegging;
  5. de naleving van wet- en regelgeving.
  6. Staat het bestuur met advies terzijde.
  7. Het bestuur zendt de jaarstukken (jaarrekening en jaarverslag) ter goedkeuring aan het Algemeen Bestuur.

Het Algemeen Bestuur laat de jaarstukken onderzoeken door een door hem aan te wijzen accountant en bespreekt tenminste eenmaal per jaar:

  1. de strategie en de voornaamste risico’s verbonden aan de stichting en haar activiteiten
  2. de uitkomsten van de beoordeling door het bestuur van de opzet en werking van de interne risicobeheersings- en controlesystemen en eventuele significante wijzigingen daarin.
  3. zijn eigen functioneren, het functioneren van het bestuur en de relatie met het Algemeen Bestuur en Bestuur.

De raad van toezicht is op zoek naar een voorzitter en 2 leden. Interesse? Klik hier!