Ondersteuningsplanraad (OPR)

Elk samenwerkingsverband heeft een Ondersteuningsplanraad (OPR). Dat is een medezeggenschapsraad van ouders en medewerkers die de plannen en het beleid van het samenwerkingsverband kritisch bekijkt en hierin meedenkt. Medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers te behartigen. De OPR heeft instemmingsrecht bij de vaststelling of wijziging van het Ondersteuningsplan (daarin staan de afspraken die het samenwerkingsverband heeft gemaakt over passend onderwijs). Daarnaast kijkt de OPR met een kritische blik naar de plannen van het samenwerkingsverband en denkt ze mee over belangrijke thema’s op het gebied van passend onderwijs.

De samenstelling van de Ondersteuningsplanraad bestaat op dit moment uit 6 leden uit de personeelsgeleding en 6 leden uit de oudergeleding uit de verschillende schoolbesturen die bij ons samenwerkingsverband zijn aangesloten, aangevuld met verschillende leden werkzaam binnen de genoemde schoolbesturen zonder stemrecht.

Samenstelling OPR

 • Gertjan Kalisvaart, oudergeleding, mbs De Fontein – Stichting Maharishi Onderwijs Lelystad
 • Jan Woertel, personeelsgeleding, sbo de Vogelveste – Stichting CPO Lelystad
 • Jonathan Jurg, oudergeleding, Dr. Herman Bekiusschool – Stichting Eduvier Onderwijsgroep, voorzitter
 • Esther Bron, personeelsgeleding, Dr. Herman Bekiusschool – Stichting Eduvier Onderwijsgroep
 • Constance van Someren, personeelsgeleding, sbo de Driemaster
 • Nancy Beckers, oudergeleding, kbs De Toermalijn, Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, penningmeester
 • Nicole van Eijck, personeelsgeleding, obs De Zevenster – Stichting SchOOl
 • Angela Lingeman Cop, oudergeleding, obs De Zevenster – Stichting School
 • Marjan van de Pol, personeelsgeleding, kbs De Toermalijn – Scholengroep Katholiek Onderwijs Flevoland en Veluwe, secretaris
 • Joey Perlee, oudergeleding, Aan Boord, Codenz
 • Miranda van Oene, Aan Boord, oudergeleding, Codenz
 • Finette van Zwolle, De Schakel Dronten, personeelsgeleding, Florion
 • Marion van den Bos, De Duykeldam, personeelgeleding, SPIL basisscholen
 • Vacature, Stichting Noor
 • Vacature, Stichting Monton

OPR zoekt nieuwe leden

Bent u de ouder of personeelslid die de Ondersteuningsplanraad (OPR) komt versterken? Laat het ze weten, ze zijn op zoek naar nieuwe leden! Met name van de schoolbesturen die niet in bovenstaande lijst vermeld staan.  Geïnteresseerd geraakt? Mail naar: info@passendonderwijslelystaddronten.nl

Vergaderplanning & notulen

Jaarplanning OPR 2017-2018

Notulen OPR 09-10-2017

Notulen OPR 21-11-2017

Notulen OPR 17-01-2018

Jaarverslag OPR 2017

Reglement & statuten

 


MR op school en schoolbestuur

Als ouder of leerkracht heb je vast van de medezeggenschapsraad (MR) gehoord of zit je in de MR van school. De MR vertegenwoordigt de belangen van ouders en leerkrachten op school. De MR heeft adviesrecht op de vaststelling of wijziging van bijvoorbeeld het schoolondersteuningsprofiel. In dit profiel staat hoe de school extra ondersteuning biedt aan leerlingen die dit nodig hebben.

Een bestuur met meerdere scholen, heeft ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR). Deze GMR praat mee over bovenschoolse zaken zoals het bestuursformatieplan. Het gaat dus om onderwerpen die van belang zijn voor alle of een meerderheid van de scholen van een schoolbestuur. Leden zijn personeelsleden en ouders van de diverse scholen.

Kijk hier voor meer informatie over de Wet medezeggenschap op scholen.