Bestuur & Directie

Het bestuur is beleidsbepalend en heeft per 1 juni 2015 een directeur in de persoon van Marga van Amerongen-Romeijn die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleidsprogramma van het SWV zoals dit is vastgelegd in het ondersteuningsplan en de dagelijkse leiding binnen het SWV. Op basis van een managementstatuut draagt het bestuur taken over aan de directeur van het SWV. Het streven is binnen een periode van drie jaar te groeien naar een model van een directeur/bestuurder en een Raad van Toezicht en een bestuurlijk netwerk.

Besturing

Als rechtspersoon heeft het SWV gekozen voor de vorm van een stichting met een (dagelijks) bestuur en  en een Raad van Toezicht. De grondslag voor het functioneren van de stichting ligt vast in de statuten.

De besturing van het SWV functioneert vanaf schooljaar 2015-2016 op grond van de volgende uitgangspunten en richtlijnen:

  • In de besturing van het SWV wordt onderscheid gemaakt in de volgende rollen: bestuur, management, ondersteuning van bestuur en management, inspraak & medezeggenschap (OPR) en Raad van Toezicht.
  • De rol- en taakverdeling tussen bestuur en Raad van Toezicht vindt plaats conform de statuten.
  • De rol- en taakverdeling tussen bestuur en management (directeur) vindt plaats volgens zoals hierna wordt beschreven.

Bestuur

De leden van het bestuur zijn:
Mevr. J. Merkx (voorzitter)
Mevr. E. van Doorn (secretaris)
Dhr. K. Oosterbaan (penningmeester)
Dhr. M. van As
Dhr. R. Boudil
Dhr. R. Hekker
Dhr. W. de Jager
Dhr. G. Laarman
Mevr. C. Luijcx
Dhr. G. Morren
Dhr. R. Sakko

De directeur, mevr. M. Van Amerongen-Romeijn, is als adviseur aanwezig bij de bestuursvergaderingen.
Het bestuur vergadert o.l.v. van een externe technisch voorzitter.

  • Het bestuur is belast met het besturen van de stichting onder toezicht van de Raad van Toezicht.
  • Het bestuur is voor zijn functioneren verantwoording verschuldigd aan de Raad van Toezicht en verschaft de Raad van Toezicht tijdig de voor de uitoefening van zijn taak benodigde gegevens.
  • Het bestuur stelt een beleidsplan vast en actualiseert dit beleidsplan periodiek. Het beleidsplan geeft inzicht in de door de stichting te verrichten werkzaamheden, de wijze van werving van gelden, het beheer van het vermogen van de stichting en de besteding daarvan.
  • Het bestuur heeft goedkeuring nodig van de Raad van Toezicht o.a. voor het vaststellen of wijzigen van het beleidsplan, voor vaststellen begroting en jaarrekening.

Directeur

  • De directeur geeft leiding aan de samenwerkingsorganisatie op grond van een breed mandaat dat zij hiervoor van het bestuur krijgt. De directeur werkt in opdracht van het bestuur en onder verantwoordelijkheid van het bestuur. De directeur rapporteert aan het bestuur en legt hieraan verantwoording af.
  • De directeur functioneert als de onafhankelijke vertegenwoordiger van het SWV die ‘boven de partijen staat’ en denkt en handelt vanuit het belang van het SWV. De directeur wordt gedreven door motieven die verbonden zijn aan de missie en visie van het SWV. De centrale opdracht van de directeur vormt het realiseren van deze missie en visie.