Nieuwsbrief augustus 2018 De routing EED, die nu sinds bijna een jaar door het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gefaciliteerd wordt ten behoeve van de scholen in Lelystad, is door de kinderziekten heen. In deze nieuwsbrief een overzicht van de recente knelpunten en op handen zijnde oplossingen. Om ook de behoefte aan ondersteuning op zorgniveau 3 […]


Open dag KBC Lelystad

1 juni Open Dag KinderBehandelCentrum Lelystad Op 1 juni a.s. houdt het KinderBehandelCentrum (KBC) van Triade een open dag. Partners in onderwijs en zorg zijn van harte welkom om een kijkje achter de schermen te komen nemen. Naast een rondleiding, zal uitleg worden gegeven over de methodieken en de diagnostiek. In de verschillende ruimtes worden […]


1e bijeenkomst werkgroep dyslexie-onderwijs

De gemeente Lelystad heeft het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Lelystad-Dronten gevraagd om per oktober 2017 de routing Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) over te nemen. Om de toeleiding na de eerste inrichting nog efficiënter te maken is meer samenwerking met de scholen en de zorgaanbieders nodig. Daarnaast is er behoefte aan meer ondersteuning op zorgniveau 3. Om […]


uitwisselingsmarkt voorschools – basisschool

Drie organisaties van voorschoolse voorzieningen zijn ondanks het winterse sfeer naar de MFA Zuiderzee afgereisd; te weten Triade, GO! Kinderopvang en MEE IJsseloevers. Zij hebben in ieder geval kunnen netwerken en er zijn onderling afspraken gemaakt. Fijn dat deze mogelijkheid wordt geboden, een goed initiatief!          De intern begeleiders, die deels toch […]


Van de voorschoolse periode naar de basisschool

Van de voorschoolse periode naar de basisschool; een tijdpad voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte Begin op tijd Vanuit Passend Onderwijs willen we graag alle vier jarigen laten starten op een basisschool thuisnabij of op de basisschool waar de ouders bijvoorbeeld vanwege onderwijsvisie of identiteit voor kiezen. Gelukkig kan dit voor 98%. Voor sommige kinderen […]


Informatiemarkt over extra ondersteuning

Bij de start van het nieuwe schooljaar bleek de informatiemarkt van het Samenwerkingsverband duidelijk in een behoefte te voorzien. De markt was bedoeld om geïnteresseerden te informeren over de vormen van extra ondersteuning die door of via het Samenwerkingsverband aangevraagd kunnen worden, zoals de handelingsgerichte diagnostiek, consultatie en de diverse begeleidingstrajecten op het gebied van […]


Toeleiding vergoede dyslexiezorg via SWV

Vanuit landelijke ontwikkelingen en de Lokaal Educatieve Agenda is aandacht gevraagd voor dyslexie en het lees-/spellingonderwijs op de Lelystadse scholen. Aansluitend bij haar primaire doelstelling tot het realiseren van een dekkende en logische ondersteuningsstructuur voor het onderwijs heeft het SWV dan ook van de gemeente Lelystad de opdracht gekregen om te komen tot een logische […]


IB-netwerk Dronten/Lelystad 16 en 18 mei 2017

    Mededelingen vanuit het SWV Planning 2017-2018 Eén facultatieve bijeenkomst gaat van de dinsdag naar de maandag 12 december 2017 wordt 11 december 2017 Uiterste inleverdata aanvragen tlv’s 8 juni voor nieuwe tlv’s 1 juli voor bestaande kortdurende tlv’s waarvoor een nieuwe moet worden aangevraagd Werkgroep aansluiting voorschools – basisschool Overleg 18 mei a.s. […]


Netwerkbijeenkomst Dronten SBO-BAO

Woensdag 15 maart kwamen 18 geïnteresseerden naar de Driemaster in Dronten om daar geïnformeerd te worden over de SBO+ voorziening. De geïnteresseerden bestonden uit bestuurders, directeuren, intern begeleiders, een gedragsconsulente en een beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Dronten. Na een rondleiding in kleine groepen vertelden Marcel, Piet, Ingrid en Vera, ieder vanuit de eigen […]