“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten

Op 11 juli was de bijeenkomst “Meer kansen voor alle kinderen”. De bijeenkomst heeft een mooi en rijk resultaat voor ons opgeleverd. Stukje tekst voor in nieuwsbrief Tijdens de bijeenkomst hebben we afgesproken dat alvast een stukje tekst te realiseren  dat opgenomen kan worden in één of meerdere van eigen communicatiemiddelen. In de bijlage een […]


Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Daarvan is nu de helft verstreken. Een goed moment om de tussenbalans […]


“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Ouders hebben vaak niet voldoende te besteden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks een substantieel bedrag extra beschikbaar voor de intensivering van […]


Netwerkbijeenkomst Positive Behavior Support (PBS) voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO

Op 17 mei 2017 heeft het tweede netwerkbijeenkomst PBS voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO plaatsgevonden. Deze keer in Openbare Basisschool de Vuurtoren te Lelystad. De letters PBS staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel is om systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag in scholen aan […]


IB/Directie overleg 6 april 2017

Dyslexie Ellen Gommer, begeleider Passend Onderwijs Lelystad Dronten S(B)O  Ontwikkeling dyslexiezorg Dronten en Lelystad. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van jeugdhulp, en dus ook van ernstige enkelvoudige dyslexie, heeft de gemeente Dronten de screening en toeleiding naar dyslexiezorg uitbesteed aan de IJsselgroep. Na twee jaar is het goed om de gekozen werkwijze […]


IB netwerk Dronten

Na een plenair gedeelte over recente landelijke ontwikkelingen door Laura Stroo en Nina Mast van “Zien in de klas” kon er gekozen worden uit vier hoeken.          OPP-gedrag Werkvorm intervisie OPP gedrag HGW 2.0  Essentie van  2.0 (1) Groepsplanloos werken 9 w’s en owbehoeften formuleren (1) De rol van de interne begeleider in het […]


Moeilijke gesprekken met ouders

Op 18 januari 2017 is er door het Samenwerkingsverband 24-03 Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht besteed aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’.


Hebt u vluchtelingenkinderen op uw school?

Hebt u vluchtelingkinderen op school, dan breng ik graag onderstaand bericht onder uw aandacht.  Ook als u minder dan vier vluchtelingkinderen op school hebt, kunt u voor onderstaande bekostiging in aanmerking komen.


ib directeuren overleg 17 november 2016

Lees hier het verslag met onderwerpen over Digidoor (zorg), dossieranalyse, een toelichting op het ondersteuningsteam en good practices van zorgplicht. Vult u ook de evaluatie in?