Digidoor-Zorg 2017-2018

Op dit moment is Digidoor-zorg volop in ontwikkeling en proberen we zoveel mogelijk adviezen uit het veld te verwerken in het programma. Soms is het i.v.m. wettelijke voorschriften niet altijd mogelijk iets direct in te voeren in Digidoor. In de bijlage de stand van zaken rondom Digidoor-zorg met betrekking tot hetgeen inmiddels is gerealiseerd en […]


Moeilijke gesprekken met ouders 18-10-2017

Op 18 oktober 2017 is er door het Samenwerkingsverband 24-03 Passend Onderwijs Lelystad Dronten aandacht besteed aan het onderwerp ‘Moeilijke gesprekken met ouders’. Het doel van deze bijeenkomst is de deelnemers op een interactieve wijze een spiegel voor te houden, bewust te maken en handvatten aan te reiken voor de dagelijkse gesprekken met ouders. Kennismaken met de […]


IB netwerk bijeenkomst 3-10-2017 en 12 -10-2017

De veranderende rol van de intern begeleider, gastspreker Wim Meijer Wim Meijer was jarenlang universitair hoofddocent bij de opleiding Pedagogiek en Onderwijskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Wim Meijer is specialist op het terrein onderwijsbegeleiding en passend onderwijs. Hij ontwierp de methodiek van consultatieve leerlingbegeleiding. Na zijn loopbaan aan de Rijksuniversiteit Groningen verzorgt hij voorlichting en […]


Netwerkbijeenkomst Positive Behavior Support (PBS) voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO

Op woensdag 13 september 2017 waren we met maar liefst 21 personen bij elkaar op Dynamica XL – afdeling VSO. Vanuit Lelystad waren OBS “De Vuurtoren”  en OBS “De Driemaster” vertegenwoordigd. Zij mochten een kijkje nemen (letterlijk en figuurlijk) in de keuken van Dynamica XL in Zaandam.       De letters PBS staan voor (School Wide) Positive […]


“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten

Op 11 juli was de bijeenkomst “Meer kansen voor alle kinderen”. De bijeenkomst heeft een mooi en rijk resultaat voor ons opgeleverd. Stukje tekst voor in nieuwsbrief Tijdens de bijeenkomst hebben we afgesproken dat alvast een stukje tekst te realiseren  dat opgenomen kan worden in één of meerdere van eigen communicatiemiddelen. In de bijlage een […]


Landelijke ontwikkelingen; blijf op de hoogte

Op 20 juni 2017 is de Elfde voortgangsrapportage passend onderwijs aan de Tweede Kamer aangeboden. In deze voortgangsrapportage kijkt de staatssecretaris terug op (bijna) drie jaar passend onderwijs. Bij de start van passend onderwijs is uitgegaan van een invoeringsperiode van 2014 tot 2020. Daarvan is nu de helft verstreken. Een goed moment om de tussenbalans […]


“uitrol aanpak inzet Klijnsmagelden; de rol van scholen” Dronten

Voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen is het vaak niet gemakkelijk om mee te doen met hun leeftijdsgenootjes. Ouders hebben vaak niet voldoende te besteden voor bijvoorbeeld het lidmaatschap van een sportclub, schoolreisjes of een fiets. Het kabinet stelt aan gemeenten vanaf 2017 jaarlijks een substantieel bedrag extra beschikbaar voor de intensivering van […]


Netwerkbijeenkomst Positive Behavior Support (PBS) voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO

Op 17 mei 2017 heeft het tweede netwerkbijeenkomst PBS voor (gevorderde) scholen PO- SBO – SO plaatsgevonden. Deze keer in Openbare Basisschool de Vuurtoren te Lelystad. De letters PBS staan voor (School Wide) Positive Behavior Support (SWPBS/PBIS: Positive Behavioral Interventions and Supports). Het doel is om systematisch en schoolbreed probleem- en pestgedrag in scholen aan […]


IB/Directie overleg 6 april 2017

Dyslexie Ellen Gommer, begeleider Passend Onderwijs Lelystad Dronten S(B)O  Ontwikkeling dyslexiezorg Dronten en Lelystad. Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de bekostiging van jeugdhulp, en dus ook van ernstige enkelvoudige dyslexie, heeft de gemeente Dronten de screening en toeleiding naar dyslexiezorg uitbesteed aan de IJsselgroep. Na twee jaar is het goed om de gekozen werkwijze […]